Bases II Concurs de composició "Cançó de l'Estiu de Palau Vincles"

CONVOCATÒRIA

 1. La FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb domicili al carrer del Palau de la Música, 4-6, de Barcelona i amb NIF G-59684548 (en endavant, la Fundació), en el marc del seu projecte social Palau Vincles (en endavant, Palau Vincles), convoca la segona edició del concurs de composició Cançó de l’Estiu de Palau Vincles, adreçada a joves compositors/compositores (en endavant, el Concurs de Composició).
 2. La Fundació té cedida per part de l’Associació Orfeó Català, propietària de l’edifici del Palau de la Música Catalana, els drets d’explotació de les instal·lacions que integren el Palau de la Música Catalana i –entre altres funcions– gestiona l’Escola Coral de l’Orfeó Català.
 3. L’objectiu de Palau Vincles de la Fundació és fomentar la inclusió social a partir de l’educació musical d’infants i joves, des del convenciment del gran poder de transformació personal i social de la pràctica coral.
 4. Les obres (cançons) que es presentin al Concurs de Composició han de ser de nova creació, originals i inèdites –mai abans presentades en públic– i amb lletra en català, amb la possibilitat d’incloure’n fragments en altres idiomes, i amb un nivell d’exigència adaptat a formacions corals infantils del projecte social d’entre 6 a 18 anys.
 5. El termini de presentació de les obres al Concurs de Composició és del 17 d’octubre de 2022 al 17 de gener de 2023, ambdós inclusivament.
 6. Les persones guanyadores premiades al Concurs de Composició es donaran a conèixer durant el mes de febrer del 2023.
 7. Les obres (cançons) guanyadores en la convocatòria del Concurs de Composició (en endavant, les Cançons Guanyadores), seran estrenades en el marc del concert d’estiu de Palau Vincles que es celebrarà a la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana l’11 de juny de 2023, a les 12.30 h (en endavant, el Concert d’Estiu Palau Vincles FEST), en el qual participaran més de 800 nenes i nens provinents de formacions corals pròpies i adscrites a Palau Vincles.
 8. Les Cançons Guanyadores seran interpretades per les formacions corals de Palau Vincles i cors adscrits i juntament amb solista/es, que podrà ser la mateixa persona que compongui la cançó o d’altre/s, bé escollit/ida per Palau Vincles, o per la persona compositora.

1. Participants

El Concurs de Composició de la Cançó de l’Estiu de Palau Vincles (el Concurs de Composició) està adreçat a joves persones compositores i creadores en el camp de la música moderna, estudiants de conservatori, escoles de música, etc., sense restriccions per motius d’edat.

Els/Les participants menors de setze (16) anys han d’estar representats pels seus titulars de la pàtria potestat o tutors. 

La convocatòria del Concurs de Composició és de lliure participació, d’àmbit internacional i gratuït (no comporta cap tipus de despesa com a drets d’inscripció).

2. Modalitats i característiques de les obres (cançons)

 • Hi ha una sola modalitat de composició, i les obres (cançons) han de tenir una durada entre tres (3) i quatre minuts i mig (4,5).
 • Les obres han de ser cançons compostes amb lletra i música.
 • La cançó (la lletra i la música) pot ser d’una mateixa persona compositora, o bé en col·laboració.
 • La cançó pot tenir acompanyament d’un màxim de cinc instruments.
 • Una mateixa persona compositora pot presentar fins a un màxim de tres cançons, sempre amb el mateix pseudònim, d’acord amb el que s’indica al punt 4 d’aquestes Bases. Un persona compositora només pot presentar-se amb un sol pseudònim. Les mateixes normes s’apliquen en el cas que la composició sigui feta per més d’una persona.

El lliurament de la peça (cançó) que es presenti al Concurs de Composició ha d’incloure:

 • Una partitura completa, amb tota la informació musical i d’instrumentació. Si es considera necessari, també pot incloure una gravació.
 • Un enregistrament (MP3 o WAV) amb una o diverses veus cantades i acompanyament (la lletra de la cançó s’ha de poder escoltar completa).
 • Les persones concursants poden enriquir la seva proposta presentant el màxim d’informació possible sobre la peça presentada.
 • La peça presentada ha de tenir en compte que el protagonisme principal ha de ser de les formacions corals i no de la persona solista.
 • Les persones compositores poden ser les persones solistes (cantautores/cantautors), amb la qual cosa, si la seva cançó resulta guanyadora, hauran de participar al Concert d’Estiu de Palau Vincles, o poden proposar com a solista algun professional que li agradaria que interpretés la seva cançó guanyadora.
 • L’opció de solista escollida per la persona compositora no és vinculant, i la Direcció de Palau Vincles podrà designar persona solista alternativa.
 • El nivell estilístic és totalment lliure, no així la temàtica de la cançó presentada, que s’anuncia al punt 3 següent.

3. Temàtica del concurs

La temàtica escollida en aquesta segona edició del Concurs de Composició és EL PODER DE L’ART com a eix de creixement personal; la interacció entre col·lectius diferents a través de l’art genera millores individuals, amb l’enriquiment que aquest fet suposa. L’art ens ajuda a desenvolupar-nos en la vida, contribueix a millores col·lectives i ajuda la societat.

Palau Vincles és el projecte sociomusical del Palau de la Música Catalana i va néixer l’any 2011. Treballa a través del cant coral per a la transformació social gràcies a la integració i la inclusió de nenes, nens i joves de procedències i cultures diverses. La igualtat, la vitalitat, la il·lusió, l’esperança, les oportunitats, el compromís, la solidaritat i el respecte per la diferència són valors vinculats a Palau Vincles.

Les cançons han d’estar escrites incorporant la perspectiva de gènere i es recomana l’ús de llenguatge inclusiu.

4. Presentació de les obres (cançons) – Formulari d’Inscripció

 • Per poder participar al Concurs de Composició és requisit indispensable emplenar el Formulari d’Inscripció disponible al web, amb totes les dades que s’hi indiquen i amb l’acceptació prèvia de la política de privacitat inclosa a l’esmentat formulari. En aquest sentit, s’informa que a través del formulari d'inscripció al Concurs de Composició les persones concursants proporcionen el nom i cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, telèfon de contacte i un breu currículum personal, amb la consegüent acceptació de la clàusula de protecció de dades personals que apareix al propi formulari. L’enviament d'aquest certifica l’acceptació d’aquestes presents bases del concurs.
 • El lliurament de la peça (cançó) que es presenti al Concurs de Composició s’ha de fer a través del Formulari d’Inscripció mitjançant qualsevol de les opcions següents:
  1. Una partitura completa amb tota la informació musical i d’instrumentació en format digital (PDF) amb les pàgines numerades. La partitura ha de ser llegible, clara i sense equívocs ni esmenes. Si es considera necessari, també s’hi pot incloure una gravació (MP3 o WAV).
  1. Un enregistrament (MP3 o WAV) acompanyat d’una partitura amb la melodia i els acords xifrats. Les persones autores poden enviar la partitura mitjançant el formulari d'inscripció.

 • Per preservar l’anonimat de les persones concursants, les obres s’han de presentar amb un pseudònim i amb el títol de la obra (cançó), és a dir que a l’encapçalament de cada obra ha de figurar únicament: el títol de la cançó i el pseudònim. Un autor només pot fer ús d’un únic pseudònim (en el cas que la persona compositora i lletristes siguin dues persones diferents, s’han d’incloure dos pseudònims), i poden presentar fins a un màxim de tres cançons al Concurs de Composició.

5. Termini i lloc de presentació

El termini de presentació dels treballs és el 17 de gener de 2023.

6. Jurat

El Jurat del I Concurs de Composició de la Cançó de l’Estiu de Palau Vincles estarà format per set membres provinents dels sectors artístic i social amb una dilatada experiència professional al seu camp.

7. Cançons Guanyadores

El Jurat seleccionarà cinc cançons del total de les presentades que s’ajustin als requeriments sol·licitats en aquestes Bases. També podrà declarar desert el Concurs de Composició si considera que les obres no reuneixen els requisits de qualitat per ser premiades. Així mateix, el Jurat podrà seleccionar més de cinc cançons per raons d’adequació i/o qualitat artística de les cançons presentades.

8. Veredicte

El Jurat emetrà el veredicte sobre quines són les cançons guanyadores en un acte privat al Palau de la Música Catalana, veredicte que es farà públic posteriorment, la segona setmana del mes de febrer de 2023.

El veredicte, que serà prèviament comunicat individualment a les persones guanyadores, es publicarà al web del Palau de la Música Catalana, a la Revista Musical Catalana de l’Orfeó Català i a les diferents xarxes socials del Palau de la Música Catalana.

9. Premis

Cadascuna de les cinc cançons guanyadores premiades rebran una aportació única de tres-cents euros (300 €), i el reconeixement artístic en qualitat de l’estrena de la cançó al Concert d’Estiu de Palau Vincles, que tindrà lloc a la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana el dia 11 de juny de 2023, a les 12.30 h. Cada cançó guanyadora tindrà una menció especial segons la característica que la defineixi.

Els originals de les partitures de les cançons guanyadores quedaran, fins a la concessió dels premis i la celebració del Concert d’Estiu de Palau Vincles, en poder de la Fundació, la qual es reserva el dret de conservar-ne el nombre de còpies que cregui convenient.

10. Drets d'imatge

Les persones concursants compositores autores de les cançons guanyadores autoritzen la Fundació a poder gravar i/o fotografiar –ja sigui directament o a través de tercer– la interpretació que es faci de les cançons guanyadores al Concert d’Estiu de Palau Vincles, la qual cosa podrà comportar la captació de la imatge de les persones finalistes premiades (en endavant, l’Obra Audiovisual i Fotografies).

Les persones concursants compositores autores de les cançons guanyadores autoritzen la Fundació a l’ús del seu nom, biografia i –si s’escau– imatge (incloent-hi l’Obra Audiovisual i Fotografies) en el material de promoció i divulgatiu del Concurs de Composició i/o del Concert d’Estiu de Palau Vincles, en qualsevol mitjà de comunicació, incloent-hi internet i xarxes socials.

Només es faran públics els noms i cognoms de les persones compositores de les cançons guanyadores.

11. Les obres no premiades

Les obres no premiades (partitures i enregistraments) seran retornades a la persona concursant, amb la sol·licitud prèvia d’aquesta, en un termini d’un mes des de la sol·licitud. En tot cas, les partitures de les obres no premiades seran destruïdes per la Fundació en un termini de dos mesos des de la publicació del veredicte de les cançons guanyadores. Així mateix, els eventuals enregistraments de les obres no premiades seran igualment eliminats dels arxius de la Fundació dintre del termini de dos mesos des de la publicació del veredicte de les cançons guanyadores.

Cal tenir en compte que la participació al Concurs comporta una cessió dels drets de propietat intel·lectual, però no pas d’autoria.

12. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Amb exclusió expressa dels usos comercials, les persones concursants compositores autores de les cançons guanyadores cedeixen a la Fundació els drets de reproducció i comunicació pública de les cançons guanyadores per a usos interns, així com per a finalitats socials, docents i/o educatives, d’acord amb el que s’estableix a continuació:

 • La Fundació té el dret de conservar, arxivar i utilitzar internament les cançons guanyadores en benefici propi o de qualsevol de les entitats vinculades a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.

 • La Fundació té el dret de poder publicar per internet a través del portal PALAU DIGITAL, del web de la Fundació, l’Obra Audiovisual i Fotografies, durant un període de temps indefinit. A aquest efecte es deixa constància que PALAU DIGITAL és un espai virtual a través del qual la persona usuària, de forma gratuïta, pot accedir a l’oferta del Palau de la Música Catalana, incloent-hi enregistraments de concerts, conferències, trobades amb artistes i altres continguts de divulgació musical patrimoni de la Fundació. PALAU DIGITAL permet a la persona usuària escoltar i/o visualitzar el repertori que hi estigui penjat amb una finalitat estrictament privada, però no se’n permet la descàrrega del repertori.
 • La Fundació pot utilitzar, reproduir i interpretar lliurement les cançons guanyadores i l’Obra Audiovisual i Fotografies corresponents en qualsevol mitjà –incloent-hi internet, PALAU DIGITAL i xarxes socials–, sempre amb finalitats socials, docents i/o educatives, ja sigui directament a través de la Fundació o a través de terceres entitats (escoles, entitats socials, etc.) amb les quals col·labori la Fundació. En aquest sentit, la Fundació es compromet a regular contractualment amb aquestes terceres entitats els usos de les Cançons Guanyadores d’acord amb els termes establerts en aquestes Bases.
 • La Fundació pot interpretar les Cançons Guanyadores en concerts amb finalitats socials, docents i/o educatives, ja sigui directament a través de la Fundació o a través de terceres entitats (escoles, entitats socials, etc.) amb les quals col·labori la Fundació. En aquest sentit, la Fundació es compromet a regular contractualment amb aquestes terceres entitats els usos de les Cançons Guanyadores d’acord amb els termes establerts en aquestes Bases.

Les persones concursants compositores autores de les cançons guanyadores es comprometen a posar com a títol definitiu de les seves cançons el mateix amb què hagin participat al Concurs de Composició, i a fer constar en qualsevol edició i publicació corresponent que la cançó ha estat seleccionada o premiada al Concurs de Composició de la Cançó de l’Estiu de Palau Vincles.

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana es reserva el dret exclusiu d’edició de les cançons guanyadores durant el temps establert en aquestes Bases. Això no afecta els drets de propietat intel·lectual, que seran de la persona autora per a tota la resta d’efectes. La Fundació s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual en què poguessin incórrer les persones concursants amb les seves obres (cançons).

13. Acceptació i interpretació de les bases

La participació en aquest Concurs de Composició pressuposa el coneixement i l’acceptació de totes les persones concursants d’aquestes Bases. La interpretació i qualsevol aspecte no previst en aquestes Bases serà resolt per la Direcció de Palau Vincles, després de consultar, si cal, els membres del Jurat.