Connexions comunitat educativa & Palau

Connexions comunitat educativa & Palau, va néixer el curs 2019-2020 com a projecte pilot adreçat a escoles de primària i secundària davant el repte de millorar l'impacte educatiu de la música en la vida quotidiana de tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, claustre de professorat, pas i equips directius).  

Durant la fase pilot es va oferir la possibilitat d'estudiar, proposar i desenvolupar noves propostes d'interacció amb el Palau de la Música Catalana més enllà de l'assistència als concerts educatius que conforme el projecte Les Escoles al Palau. L'objectiu del grup pilot era definir i desenvolupar conjuntament nous marcs de relació i noves experiències educatives i culturals a fi de generar més vinculació entre el centre educatiu i el Palau de la Música Catalana i d'aquesta manera aconseguir un impacte cultural i educatiu més global i transversal.

A partir del curs 2022- 23 el projecte Connexions comunitat educativa-Palau s'obre a tots els centres educatius que desitgin participar-hi. Prenent com a punt de partida el  marc genèric del projecte, cada centre educatiu participant, sota el lideratge del seu equip directiu i amb l'acompanyament del Servei Educatiu del Palau, definiran conjuntament els objectius, activitats, calendari d'implementació, avaluació i metodologia de treball per a un període mínim de tres anys.